webest

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek A Miłomłyn – węzeł Ostróda Północ)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony płazów i gadów
  • sprawdzanie stanu siedlisk i populacji herpetofauny
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających
   i zabezpieczających przed powstaniem szkód
   w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • nadzór nad ustawianiem docelowych wygrodzeń herpetologicznych oraz zagospodarowaniem otoczenia przejść
   dla małych i średnich zwierząt

Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń herpetologicznych na odcinku autostrady A1 od Pyrzowic do Maciejowa oraz na odcinku drogi ekspresowej S1 węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: ITMB Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. śląskie
 • Zadanie: Konsulting oraz nadzór przy projektowaniu, wykonaniu i montażu urządzeń ochrony środowiska dla drogi klasy A oraz drogi klasy S
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja siedlisk herpetofauny
   w otoczeniu inwestycji
  • monitoring wykorzystania istniejących przejść dla zwierząt
  • identyfikacja zagrożeń – potencjalnych bezwyjściowych pułapek oraz przeszkód utrudniających swobodną migrację fauny
  • projektowanie docelowych wygrodzeń naprowadzających wykonanych z tworzyw sztucznych
  • nadzór nad wykonaniem wygrodzeń herpetologicznych, pochylni ucieczkowych oraz przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
  • monitoring porealizacyjny

Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów – Jarosław (km 581+263,44 – km 622+463,44)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA i STRABAG
 • Lokalizacja: woj. podkarpackie
 • Zadanie: Kompleksowy nadzór przyrodniczy
  i środowiskowy nad realizacją przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja zieleni istniejącej przed rozpoczęciem prac
  • nadzór dendrologiczny i botaniczny podczas realizacji inwestycji
  • nadzór nad nasadzeniami zieleni
  • inwentaryzacja faunistyczna terenu inwestycji oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy (nadzór ornitologiczny, herpetologiczny, teriologiczny podczas realizacji inwestycji)
  • kontrola działań zapobiegających i zabezpieczających straty w środowisku
   na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • reprezentowanie Wykonawcy przed organami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  • nadzór nad wykonaniem przejść dla zwierząt oraz wygrodzeń naprowadzających
  • monitoring porealizacyjny w okresie zgłaszania wad i usterek

Utrzymanie cieków wodnych naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2015 r. – zadanie nr 6.2

 • Inwestor: Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
 • Wykonawca: DREW-KOS
 • Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją prac pod kątem ochrony przyrody
  • inwentaryzacja siedlisk i populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • konsultacje i wypracowanie rozwiązań projektowych z organizacjami ekologicznymi
  • obserwacje przyrodnicze na terenie inwestycji
  • kontrola zgodności sposobu prowadzenia prac z warunkami wydanymi przez RDOŚ
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji robót

Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II oraz Etap III

 • Inwestor: Urząd Miejski w Białymstoku – Zarząd Dróg Miejskich
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. podlaskie
 • Zadanie: Nadzór dendrologiczny
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja dendrologiczna
  • ocena drzewostanu istniejącego w odniesieniu do założeń projektowych
  • szacunek brakarski drzew wraz z wyceną

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-bytową, wiatą testów, zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe wraz z układem komunikacyjnym […]

 • Inwestor: Nuctech Warsaw Company Limited
 • Wykonawca: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie
 • Zadanie: Badania przyrodnicze – waloryzacja
  na podstawie obserwacji terenowych
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja stanowisk chronionych gatunków roślin na terenie inwestycji
  • inwentaryzacja herpetologiczna terenu inwestycji
  • obserwacje ornitologiczne i lokalizacja miejsc gniazdowania awifauny
  • prognoza wpływu przedsięwzięcia na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska

Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów-Korczowa na odcinku Jarosław Węzeł Wierzbna (bez węzła) – Radymno (z węzłem) – długości ok. 25 km

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. podkarpackie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • nadzór herpetologiczny (wygrodzenia ochronne i naprowadzające, odławianie i przenoszenie chronionych gatunków, nadzór nad niszczeniem siedlisk)
  • nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew
  • monitoring wykorzystania przejść i przepustów dla zwierząt na etapie budowy
  • nadzór nad poprawnością wykonania ogrodzeń zasadniczych i naprowadzających do przejść dla zwierząt
  • nadzór nad pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu w okolicach przejść dla zwierząt
  • opracowywanie wniosków i uzyskanie decyzji derogacyjnych dotyczących odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych
  • reprezentowanie Wykonawcy i Inwestora przed organami ochrony środowiska
 

Sprawdź, co o nas mówią zadowoleni klienci