Realizacje

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła). Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Energopol – Szczecin S.A.
  oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
  w Zwoleniu
 • Lokalizacja: woj. lubelskie
 • Zadanie: Stały, kompleksowy nadzór przyrodniczy podczas realizacji zadania inwestycyjnego
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja florystyczna terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac budowlanych
  • metaplantacja objętych ochroną ścisłą
   i częściową roślin z niszczonych siedlisk
  • nadzór lichenologiczny i entomologiczny podczas wycinki drzewostanu
  • inwentaryzacja chiropterologiczna oraz ornitologiczna obszaru przedsięwzięcia
  • uzyskanie zgody GDOŚ oraz RDOŚ
   na odstępstwa w stosunku do gatunków chronionych (m.in. niszczenie siedlisk gatunków chronionych, umyślne płoszenie i zabijanie zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową)
  • nadzór ornitologiczny w trakcie wycinki drzew w okresie lęgowym awifauny
  • dostawa i montaż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych o długości 6 400 m oraz ich utrzymanie w czasie trwania inwestycji
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony przyrody i środowiska
  • monitoring herpetologiczny, ornitologiczny oraz teriologiczny
  • odławianie i przenoszenie zwierząt do siedlisk zastępczych
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji prac budowlanych
  • nadzór nad pracami związanymi z budową przejść dla zwierząt oraz zagospodarowaniem ich otoczenia (profilowanie najść, nasadzenia roślinności naprowadzająco-osłonowej)

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km 0+000 (ist. 132+200) do km 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz MOST Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Wykonanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych oraz ich utrzymanie w trakcie trwania inwestycji
 • Zakres prac:
  • dostawa i montaż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych o długości 8 000 metrów przed rozpoczęciem prac budowlanych

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór dendrologiczny w zakresie monitorowania stanu zdrowotnego drzew (dębów) – pomników przyrody
 • Zakres prac:
  • wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i ocena stanu zdrowotnego drzew przed rozpoczęciem prac budowlanych
  • nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w sąsiedztwie dębów
  • monitoring stanu zdrowotnego drzew w trakcie realizacji inwestycji
  • wyznaczenie zakresu oraz nadzorowanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
  • wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody po zakończeniu prac budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500, w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”

 • Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. małopolskie oraz podkarpackie
 • Zadanie: Nadzór środowiskowy oraz przyrodniczy podczas realizacji projektu
 • Zakres prac:
  • nadzór entomologiczny i dendrologiczny podczas wycinki drzewostanu
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony przyrody i środowiska
  • inwentaryzacja ornitologiczna obszaru oddziaływania przedsięwzięcia
  • monitoring herpetologiczny oraz teriologiczny
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ oraz wytypowanie siedlisk zastępczych
   dla chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • zagospodarowanie otoczenia przejść
   i przepustów dla zwierząt

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony herpetofauny
  • systematyczne sprawdzanie stanu siedlisk
   i populacji płazów i gadów
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku
   na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • nadzór nad ustawianiem docelowych wygrodzeń herpetologicznych oraz zagospodarowaniem otoczenia przejść
   dla małych i średnich zwierząt

Zwiększenie efektywności urządzeń ochrony środowiska zastosowanych na północnej obwodnicy m. Pszczyna (dw 935) – etap I

 • Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Wykonawca: ITMB Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. śląskie
 • Zadanie: Monitoring występowania i migracji herpetofauny w rejonie północnej obwodnicy
  m. Pszczyna oraz nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i budowlanymi
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja stanowisk występowania płazów i gadów
  • monitoring szlaków migracji herpetofauny przed wykonaniem prac budowlanych
  • ocena wykorzystania istniejących przejść
   dla zwierząt
  • identyfikacja zagrożeń i pułapek antropogenicznych
  • konsultowanie i opiniowanie rozwiązań projektowych
  • nadzór herpetologiczny podczas prowadzenia prac
  • monitoring szlaków migracji i wykorzystania przejść i przepustów po wykonaniu prac budowlanych

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek: Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. świętokrzyskie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • nadzór botaniczny i dendrologiczny
  • inwentaryzacja faunistyczna terenu inwestycji oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy (nadzór ornitologiczny, herpetologiczny, teriologiczny podczas realizacji inwestycji)
  • wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu szkodom w środowisku
  • uzyskanie i realizacja decyzji dot. odstępstw
   w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową
  • reprezentowanie Wykonawcy przed organami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  • nadzór nad wykonaniem przejść dla zwierząt oraz wygrodzeń naprowadzających

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek A Miłomłyn – węzeł Ostróda Północ)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony płazów i gadów
  • sprawdzanie stanu siedlisk i populacji herpetofauny
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających
   i zabezpieczających przed powstaniem szkód
   w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • nadzór nad ustawianiem docelowych wygrodzeń herpetologicznych oraz zagospodarowaniem otoczenia przejść
   dla małych i średnich zwierząt

Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń herpetologicznych na odcinku autostrady A1 od Pyrzowic do Maciejowa oraz na odcinku drogi ekspresowej S1 węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: ITMB Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. śląskie
 • Zadanie: Konsulting oraz nadzór przy projektowaniu, wykonaniu i montażu urządzeń ochrony środowiska dla drogi klasy A oraz drogi klasy S
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja siedlisk herpetofauny
   w otoczeniu inwestycji
  • monitoring wykorzystania istniejących przejść dla zwierząt
  • identyfikacja zagrożeń – potencjalnych bezwyjściowych pułapek oraz przeszkód utrudniających swobodną migrację fauny
  • projektowanie docelowych wygrodzeń naprowadzających wykonanych z tworzyw sztucznych
  • nadzór nad wykonaniem wygrodzeń herpetologicznych, pochylni ucieczkowych oraz przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
  • monitoring porealizacyjny

Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów – Jarosław (km 581+263,44 – km 622+463,44)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA i STRABAG
 • Lokalizacja: woj. podkarpackie
 • Zadanie: Kompleksowy nadzór przyrodniczy
  i środowiskowy nad realizacją przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja zieleni istniejącej przed rozpoczęciem prac
  • nadzór dendrologiczny i botaniczny podczas realizacji inwestycji
  • nadzór nad nasadzeniami zieleni
  • inwentaryzacja faunistyczna terenu inwestycji oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy (nadzór ornitologiczny, herpetologiczny, teriologiczny podczas realizacji inwestycji)
  • kontrola działań zapobiegających i zabezpieczających straty w środowisku
   na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • reprezentowanie Wykonawcy przed organami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  • nadzór nad wykonaniem przejść dla zwierząt oraz wygrodzeń naprowadzających
  • monitoring porealizacyjny w okresie zgłaszania wad i usterek

Utrzymanie cieków wodnych naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2015 r. – zadanie nr 6.2

 • Inwestor: Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
 • Wykonawca: DREW-KOS
 • Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją prac pod kątem ochrony przyrody
  • inwentaryzacja siedlisk i populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • konsultacje i wypracowanie rozwiązań projektowych z organizacjami ekologicznymi
  • obserwacje przyrodnicze na terenie inwestycji
  • kontrola zgodności sposobu prowadzenia prac z warunkami wydanymi przez RDOŚ
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji robót

Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II oraz Etap III

 • Inwestor: Urząd Miejski w Białymstoku – Zarząd Dróg Miejskich
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. podlaskie
 • Zadanie: Nadzór dendrologiczny
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja dendrologiczna
  • ocena drzewostanu istniejącego w odniesieniu do założeń projektowych
  • szacunek brakarski drzew wraz z wyceną

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-bytową, wiatą testów, zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe wraz z układem komunikacyjnym […]

 • Inwestor: Nuctech Warsaw Company Limited
 • Wykonawca: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie
 • Zadanie: Badania przyrodnicze – waloryzacja
  na podstawie obserwacji terenowych
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja stanowisk chronionych gatunków roślin na terenie inwestycji
  • inwentaryzacja herpetologiczna terenu inwestycji
  • obserwacje ornitologiczne i lokalizacja miejsc gniazdowania awifauny
  • prognoza wpływu przedsięwzięcia na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska

Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów-Korczowa na odcinku Jarosław Węzeł Wierzbna (bez węzła) – Radymno (z węzłem) – długości ok. 25 km

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. podkarpackie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • nadzór herpetologiczny (wygrodzenia ochronne i naprowadzające, odławianie i przenoszenie chronionych gatunków, nadzór nad niszczeniem siedlisk)
  • nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew
  • monitoring wykorzystania przejść i przepustów dla zwierząt na etapie budowy
  • nadzór nad poprawnością wykonania ogrodzeń zasadniczych i naprowadzających do przejść dla zwierząt
  • nadzór nad pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu w okolicach przejść dla zwierząt
  • opracowywanie wniosków i uzyskanie decyzji derogacyjnych dotyczących odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych
  • reprezentowanie Wykonawcy i Inwestora przed organami ochrony środowiska

Inne realizacje

 • Wykonanie płotków dla płazów (2 000 m)
  wraz z montażem pułapek żywołownych na potrzeby budowy obwodnicy m. Czudec (podkarpackie)
 • Nadzór ornitologiczny podczas wycinki drzew
  i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego
  pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 (8+184), gm. Annopol, pow. Kraśnik” (lubelskie)
 • Nadzór środowiskowy nad przedsięwzięciem „Konserwacja rzeki Jaruga w km 0+000 – 5+140
  w miejscowościach Ulanów, Bieliniec, Glinianka
  w gminie Ulanów” (podkarpackie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją przedsięwzięcia związanego z odmuleniem potoku Dęba w km 0+000 – 2+495 w m. Alfredówka, gm. Nowa Dęba (podkarpackie)
 • Inwentaryzacja miejsc zimowania chiropterofauny
  na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwo Włocławek (kujawsko-pomorskie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
  pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700 – 4+900
  w miejscowości Złota, Polanów, gm. Samborzec” (świętokrzyskie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
  pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki
  w zakresie km 2+100 – 4+600 w miejscowości Zawisełcze, Koćmierzów, gm. Samborzec” (świętokrzyskie)
 • Nadzór herpetologiczny, ornitologiczny i botaniczny nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej gm. Łaziska, woj. lubelskie” (lubelskie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu rzeki San w km 19+600 do 20+100 w miejscowości Kępa Rzeczycka, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa,
  gm. Radomyśl nad Sanem, powiat Stalowa Wola,
  woj. podkarpackie” (podkarpackie)
 • Nadzór ornitologiczny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Wycinka przerostów wiklinowych wraz z karczowaniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w międzywalu rzeki Wisły w miejscowości Sandomierz” (świętokrzyskie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km. 4+438 – 9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany, podkarpackie” (podkarpackie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg,
  gm. Gorzyce, woj. podkarpackie” (podkarpackie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
  pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403” (lubelskie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580 na długości 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200 – 11+000 na dł. 5,80 km” (podkarpackie)
 • Inwentaryzacja ornitologiczna budynków użyteczności publicznej przeznaczonych do modernizacji zlokalizowanych w gminie Baćkowice (świętokrzyskie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla rozbudowy przepompowni wody w m. Linów, gm. Annopol (lubelskie)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami
  i odtworzeniem nawierzchni w gminie Strumień” (śląskie)
 • Nadzór przyrodniczy nad rozbudową przepompowni wody w m. Linów, gm. Annopol (lubelskie)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna w m. Syrynia (śląskie)
 • Inwentaryzacja zieleni dla zadania pn: „Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka – etap II” (małopolskie)
 • Inwentaryzacja zieleni oraz opinia dendrologiczna dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej
  i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia, od istniejących sieci do granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie
  w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie” (dolnośląskie)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów (małopolskie)
 • Nadzór środowiskowy i przyrodniczy nad realizacją projektu pn.: „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w m. Wielkie Oczy, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie” (podkarpackie)
 

Sprawdź, co o nas mówią zadowoleni klienci